Condicións Xerais de Compra

 1. Partes

1.1. Estas Condicións Xerais de Compra son subscritas polo Concello de Abadín, con CIF P2700100 G e domicilio en Abadín, Avda. de Galicia 2 (en diante, EXPOGRELO), titular da páxina web chamada expogrelo. om (en diante, Expogrelo), e, doutra, polo Comprador, entendido como o usuario de Expogrelo que complete todos os pasos da web para a compra dalgún produto ofrecido na mesma, incluída a aceptación destas Condicións Xerais de Compra.

1.2. EXPOGRELO configúrase no mercado para os efectos de transaccións económicas entre o usuario Comprador e o Vendedor de forma directa, sen intermediarios.

 1. Obxecto

O obxecto destas Condicións é regular a adquisición de produtos a través de Expogrelo por parte do Comprador, de entre todos os ofrecidos polos Vendedores rexistrados na mesma.

 1. Aceptación

3.1. Enténdese que o Comprador acepta sen reserva as presentes Condicións Xerais de Compra cando, ao final do proceso de compra, marque a casa de verificación destinada a aceptalas.

3.2. Estas Condicións Xerais de Compra han de ser completadas coas Condicións Particulares impostas por cada Vendedor para a compra de cada un dos produtos que ofrece, as cales se entenden aceptadas xunto con aquelas. Desta forma, serán de aplicación tantas Condicións Particulares como produtos sexan obxecto de pedido por parte do Comprador.

3.3. As Condicións Particulares de cada produto son mostradas antes de finalizar o proceso de compra e aceptar estas Condicións e, sen ánimo de exhaustividad, comprenden: o nome e descrición do produto, o seu prezo, a forma de envío e o prezo que corresponde, as condicións para desistir da compra do produto, as garantías contractuais e servizos posvenda que se indiquen, etc.

 1. Información e prezos

4.1. Tanto a información acerca dos Vendedores como sobre os produtos por eles ofrecidos é directamente publicada polos Vendedores.

4.2. EXPOGRELO trata de que toda a información publicada en Expogrelo sexa real e precisa, pois todos os Vendedores teñen exprésaa obrigación de mostrar as características e propiedades dos produtos que se ofertan de maneira real e precisa e, en calquera caso, sen que induzan ao Comprador a engano ou confusión.

4.3. Como consecuencia do anterior, EXPOGRELO non asume ningunha responsabilidade pola información publicada en Expogrelo polos seus Vendedores, debendo dirixir calquera reclamación directamente aos Vendedores. Con todo, en caso de detectar algún erro ou inexactitude, rogamos comuníquese connosco a través do correo Rgpd@expogrelo.com.

4.4. Os prezos en Expogrelo son fixados polos Vendedores e móstranse en EUROS e inclúen IVE e calquera outros impostos aplicables. Non obstante o anterior, é posible que a información sobre impostos poida variar por cambios nos mesmos. Os prezos mostrados en Expogrelo non inclúen os gastos de transporte, que serán mostrados durante o proceso de compra, antes do pago, conforme á información publicada polos Vendedores.

4.5. Expogrelo comprométese a non permitir ningunha transacción que sexa ilegal, ou se considere polas marcas de tarxetas de crédito ou o banco adquiriente, que poida ou teña o potencial de danar a boa vontade dos mesmos ou influír de maneira negativa neles. As seguintes actividades están prohibidas en virtude dos programas das marcas de tarxetas: a venda ou oferta dun produto ou servizo que non sexa de plena conformidade con todas as leis aplicables ao Comprador, Banco Emisor, Comerciante, Titular da tarxeta, ou tarxetas.

 1. Pasos para a compra

5.1. O Comprador deberá:

a. Navegar por Expogrelo e ir engadindo á súa cesta da compra aqueles produtos que desexa adquirir.

b. Acceder ao carriño da compra e verificar que desexa adquirir todos os produtos nel incluídos.

c. Incluír a dirección de envío na que desexa recibir o seu pedido ou seleccionala de entre todas as xa incluídas e confirmar.

d. Seleccionar o método de pago e, previa aceptación destas Condicións, pagar. Actualmente, o único método de pago dispoñible é o pago mediante tarxeta a través do TPV de Expogrelo.

e. Realizado o pago, o Comprador recibirá de EXPOGRELO confirmación da súa aceptación e, no seu caso, do correcto pago.

f. O pedido habería de ser recibido no prazo indicado por cada Vendedor nas Condicións Particulares de cada produto dos que conforman o pedido. É posible que cada produto dos que conforman o pedido sexa recibido en días distintos, pois tanto os Vendedores como as Condicións Particulares tamén poderían selo.

 1. Desistencia

EXPOGRELO informa que en base ao artigo 93 da Lei 3/2014, do 27 de marzo, pola que se modifica o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, non existe dereito de devolución ou desistencia dos produtos comprados a través deste portal.

Así mesmo, o dereito de desistencia regulada no presente apartado unicamente poderá ser exercitado nos casos establecidos por lei e en relación cos produtos adquiridos a través da plataforma, conforme ás especificacións establecidas nos presentes Termos e Condicións. De conformidade co artigo 103 do Real Decreto Lexislativo 1/2007, de 16 novembro polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios, o dereito de desistencia non é aplicable cando se trate da contratación de bens perecedoiros que poden deteriorarse ou caducar con rapidez.

 1. Garantía legal do Vendedor

Sen prexuízo do que o Vendedor indique, EXPOGRELO informa o Comprador de que dispón dunha garantía legal de conformidade de dous anos, salvo produtos perecedoiros, desde a entrega, conforme ao establecido no Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias, en virtude da cal os produtos adquiridos.

 1. Obrigacións do Comprador

8.1. A principal obrigación do Comprador é a de abonar a cada vendedor anunciado en Expogrelo o prezo dos produtos que conforman o seu pedido ao formalizar as presentes Condicións.

8.2. Así mesmo, o Comprador abonará os gastos de envío que o Vendedor anunciado en Expogrelo de cada produto faga constar durante o proceso de compra.

8.3.En xeral, o Comprador obrígase a actuar de boa fe e de forma leal para co vendedor dado de alta en Expogrelo e con cada Vendedor do que adquirise produtos a través de Expogrelo.

8.4. Ademais, as seguintes actividades tamén están prohibidas explicitamente: -Venda de bebidas alcohólicas a menores de 18 anos.

 1. Servizo de reclamacións e queixas cara a un Vendedor

9.1. EXPOGRELO pon á túa disposición o correo Rgpd@expogrelo.com a efectos de que remita, a través da mesma, calquera reclamacións ou queixas tivese en relación a algún Vendedor, a Expogrelo.

9.2. EXPOGRELO tramitará as solicitudes do Comprador, contestándolle canto antes, dentro das posibilidades. Aínda que EXPOGRELO non pode garantir a satisfacción da mesma, esforzarase por atendela.

 1. Garantías e responsabilidades

10.1. EXPOGRELO realiza os seus maiores esforzos para que Expogrelo atópese dispoñible a efectos de que se formalicen correctamente todas as transaccións que interesan ao Comprador. Con todo, non garante que a compra de produtos poida ser formalizada en todo momento, pois, por determinadas circunstancias que escapan ao control de EXPOGRELO, a dispoñibilidade de Expogrelo e o seu funcionamento poderían verse comprometidos.

10.2. EXPOGRELO actúa como un mero escaparate entre o Comprador e o Vendedor. Neste sentido, EXPOGRELO declina toda responsabilidade respecto de:

a. A calidade, conformidade e utilidade dos servizos prestados ou dos bens recibidos.

b. A correcta recepción dos bens obxecto de pedido.

c. Os danos persoais ou materiais que puidesen derivarse do goce dos servizos ou do uso dos bens.

10.3. O Comprador será o único responsable dos danos e prexuízos que se deriven como consecuencia de incorrer en erros durante o proceso de compra ou de non cumprir con calquera requisitos aquí dispostos ou dispostos nas Condicións Particulares impostas polos Vendedores, ou contidos en calquera outras condicións que resultasen aplicables.

10.4. O Comprador recoñece e acepta que calquera fotografías mostradas polos Vendedores en Expogrelo son ejemplificativas, de forma que os bens ou os servizos poderían non corresponderse integramente coas imaxes mostradas en Expogrelo.

10.5. En calquera caso, a responsabilidade que asume EXPOGRELO fronte ao Comprador en ningún caso inclúe o lucro cesante e limitarase, en todo caso, como máximo e por calquera concepto, ao importe total percibido por EXPOGRELO.

 1. Indemnización

11.1. Calquera incumprimento destas Condicións Xerais de Compra por parte do Comprador pode supoñer para EXPOGRELO ou os vendedores anunciados danos e prexuízos. Se así ocorrese, calquera tipo de perdas e custos (como poidan ser os honorarios de avogados e procuradores), o Comprador estará obrigado a resarcir a EXPOGRELO e/ou aos vendedores anunciados.

11.2. Así mesmo, se polos incumprimentos do Comprador xerásense calquera tipo de reclamacións ou procedementos contra EXPOGRELO e/ou os vendedores anunciados, aquel deixará indemne a este, podéndolle ser reclamado calquera gasto, custo, dano ou prexuízo derivado das súas accións.

 1. Protección de datos

Expogrelo conta cunha Política de Privacidade que pode coñecer facendo clic https://expogrelo.com/aviso-legal.

 1. Idioma

13.1. O idioma aplicable a estas Condicións Xerais de Compra e en que as mesmas se formalizan é o español. Se se ofreceron versións de tales Condicións noutros idiomas foi por mera cortesía, para a comodidade do Comprador, e este acepta expresamente que as mesmas se rexerán pola súa versión en español.

13.2. Se houbese algunha contradición entre o que di a versión en español de tales Condicións e o que di a súa tradución, en todo caso prevalecerá a versión en español.

 1. Salvagarda e interpretación das Condicións

14.1. Las presentes Condiciones Particulares existentes, constituyen un acuerdo único entre el Comprador y EXPOGRELO y/o los vendedores anunciados.

14.2. En caso de que alguna disposición de las presentes Condiciones fuera considerada ilegal, inválida manera tal que se pueda interpretar como ejecutable y efectiva del modo más próximo posible a la intención original de la disposición.

14.3. La no exigencia del cumplimiento estricto de alguno de los términos de estas Condiciones, no supone ni puede interpretarse como una renuncia por parte de EXPOGRELO y/o alguno de los vendedores anunciados a exigir su cumplimiento en sus estrictos términos en el futuro.

14.4. La declaración de nulidad de alguna o algunas de las cláusulas establecidas en las presentes Condiciones Generales de Compra por parte de Autoridad competente no perjudicará la validez de las restantes.

14.5. Si la sustitución deviniese imposible y la cláusula fuese esencial para las Condiciones Generales de Compra, a juicio de la parte perjudicada por su eliminación, ésta podrá optar por la resolución de las Condiciones.

 1. Legislación y fuero

15.1. Las relaciones entre EXPOGRELO y/o los vendedores anunciados y los Compradores se rigen por la legislación y jurisdicción españolas.

15.2. EXPOGRELO y/o los vendedores anunciados y el Comprador, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten al de los Juzgados y Tribunales del domicilio del Vendedor para la resolución de conflictos relativos a estas Condiciones Generales de Compra y cualquiera de sus Condiciones Particulares. En el caso de que el Comprador tenga su domicilio fuera de España, EXPOGRELO y el Comprador se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio del vendedor o si fuera el caso a la Villa de Madrid.

.